O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หน้าแรก  
  1. แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  2. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3. แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงอธิการบดี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.