O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าแรก  
  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ข่าวบุคลากร
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
  4. การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
  5. ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนละ หนึ่งรายชื่อ
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  7. ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  8. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
  9. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
  10. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  11. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2557-2560
  12. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
  13. รายงานจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
  14. กรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2556-2560
   
  การดำเนินการตามนโยบาย ภายในปีงบประมาณ 2562
  1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ
  2. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้สอน TOEIC มืออาชีพ (TOEIC professional Trainers )
  3. โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการสอนรายวิชาอาหารหวานยุโรป
  4. สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21
  5. อบรมพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
  6. อบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-493-296, info@pbru.ac.th

DTC.PBRU : Digital Technology Center PBRU.