A+ A A-

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง

รับสมัครนักศึกษาปี 2563

University Joomla and WordPress Template

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่ดีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ.

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561


 

PBRU CHANNEL

สารคดีการพัฒนาชุมชน หัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา การจัดการขยะในชุมชน

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร