A+ A A-

รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 41 แห่ง แต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีทั้งหมด 40 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มรัตนโกสินทร์

กลุ่มภาคเหนือ

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มภาคกลาง

กลุ่มภาคใต้