A+ A A-

ITA-PBRU

ITA-PBRU

  • เขียนโดย Super User
  • หมวด: ITA-PBRU
  • ฮิต: 791

VDO แสดงเจตนารมณ์ผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตในการบริการและปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาไทย) เจตจำนงสุจริตในการบริการและปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องเรียน/ร้องทุกข์
ภาพแสดงเจตนารมณ์ผู้บริหาร มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาธารณะ
คู่มือปฏิบัติงาน
ผลิตบัญฑิต คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วิจัย คู่มือการวิจัย
บริการวิชาการ คู่มืองานบริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม คู่มืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บริหาร คู่มือกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย 2560 คู่มือจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ-TOEIC
คู่มือการปฏิบัติงานนักบริหารงานทั่วไป คู่มือPBRU google app for education คู่มือ การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ
คู่มือ การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คู่มือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
มาตราฐานและขั้นตอนให้บริการ มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มาตรฐานและขั้นตอนการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา มาตรฐานและขั้นตอนการพิจารณาการขอทุนงานวิจัย (ทุนจากภายใน)
มาตรฐานและขั้นตอนการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคคลภายนอก มาตรฐานและขั้นตอนการออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร มาตรฐานและขั้นตอนการจ่ายเงินสวัสดิการ
มาตรฐานและขั้นตอนการขอใช้สถานที่ มาตรฐานและขั้นตอนการขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน มาตรฐานและขั้นตอนการของเอกสารต่างๆ 
  มาตรฐานและขั้นตอนการลงทะเบียน มาตรฐานและขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มาตรฐานและขั้นตอนการรับเงินค่าประกันของเสียหาย
  มาตรฐานและขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับหลักสูตร