A+ A A-

วิทยาศาสตร์จิตอาสา

โครงการวิทยาศาสตร์คุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 70 คน นำโดยอาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการตลาด และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์คุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ำบลท่าแลง ำเภอท่ายาง ังหวัดเพชรบุรี

            ในปัจจุบันการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนั้น การทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม และเป็นแนวทางที่ดีให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยนำนักศึกษาไปร่วมทาสีรั้วโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมเพื่อสร้างความสวยงามและความสะอาดให้กับโรงเรียน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ

นำเสนองานวิจัย

อธิการบดีฯ นำเสนองานวิจัยและการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ

ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภัทรมหาการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

โอกาสนี้ ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ได้นำเสนอข้อมูลจุดเด่นการจัดการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน ชิ้นงานวิจัยและพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายภาครัฐหัวข้อ "จากภูผาสู่มหานที" ประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยวและนวัตกรรมสำหรับชุมชนครบวงจรเ ช่น เครื่องปีนตาล รถขนเกลือ น้ำทะเลผงสำหรับเลี้ยงสาหร่ายทะเล จากเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือทะเลไทย ลายผ้าทุ่งนาป่าตาลงานสร้างสรรค์จากเส้นทางสายไหมทางทะเล

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

อ่านต่อ

ชนะเลิศ "ทักษะความเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ"

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะความเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งขันมัคคุเทศก์นำเที่ยวรอบชิงชนะเลิศ รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 นวมิทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            การแข่งขันในครั้งนี้ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด  2 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะความเป็นมัคคุเทศก์อาชีพนำชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านเรา และการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ ภาคการบริการ ความยั่งยืน: ความท้าทายในทศวรรษ

            โดยผลการแข่งขันทักษะความเป็นมัคคุเทศก์อาชีพนำชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านเรา นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัลและทุนการศึกษาในสาขาการจัดการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท และนางสาวศุภานัน แย้มภู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขัน นักศึกษาทั้ง 2 คนได้ส่งคลิปวิดีโอการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวไทยเท่” ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้ทั้ง 2 คน ได้เข้าแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ จนได้รับรางวัลดังกล่าว

            ขณะที่การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ ภาคการบริการ ความยั่งยืน: ความท้าทายในทศวรรษ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็ได้รับรางวัลชมเชยอีก 2 ทีม จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 53มหาวิทยาลัย 335ทีม ประกอบด้วย ทีม Queen A นางสาวกรรณิกา พัดนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวจุฬาทิพย์ ยุเหล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวสุกัญญา โมลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3  และทีม Black Team นางสาวธัญลักษณ์ เข็มทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นาวสาวพนิดา อยู่ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวจุฑามาศ โง้วสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อ่านต่อ

“นิทรรศการ 6 รอบ ชีวิตฯ”

นิทรรศการ 6 รอบชีวิตโดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาแฉ่งฉายา ศิลปินอาวุโส อดีตประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดแสดงผลงานภายใต้ชื่อนิทรรศการ 6 รอบชีวิตวัฒนธรรมศิลปะใน 1 ปี กับ72 ชิ้นผลงานแห่งความท้าทายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาแฉ่งฉายา ได้เขียนถึงเจตนารมณ์ในการจัดนิททศการครั้งนี้ว่า นิทรรศการ 6 รอบชีวิตวัฒนธรรมศิลปะใน 1 ปี กับ72 ชิ้นผลงานแห่งความท้าทาย เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งกับความเป็นอยู่แห่งความทรงจำที่สัมผัสได้ในอดีตกับการทำงานศิลปะทุกรูปแบบ ในโอกาสอายุครบ 6 รอบ จำนวน 72 ชิ้นผลงาน เท่านั้น หมายถึง ได้สร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นภายในปี 2562 ด้วยความมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานศิลปะะที่ตนเองชื่่นชอบและสามารถทำได้ด้วยมือและความคิดของตนเอง ทั้งงานจิตรกรรม ประติกรรมและสื่อผสม เพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมและมีความสุข แม้จะได้แค่เพียงช่วงเวลาอันสั้นหรือน้อยนิดก็ตาม”

            สำหรับผู้ที่สนใจจะรับชมผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา สามารถเข้ารับชมได้ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมโทร. 032 -708609

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อ่านต่อ

รากไทย ณ เมืองเพ็ชร

ประสานศาสตร์ จัดนิทรรศการรากไทย ณ เมืองเพ็ชร ตอนเมืองช่างแห่งสยาม

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ดงตาลข้างลาน Recycle Park มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการรากไทย ณ เมืองเพ็ชร ตอนเมืองช่างแห่งสยาม ที่เป็นการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ 6 รายวิชาเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นการฝึกให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง  (Active learning) โดยเป็นความร่วมมือของคณาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

นิทรรศการรากไทย ณ เมืองเพ็ชร ตอนเมืองช่างแห่งสยาม เป็นการนำความรู้จากในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ชี้แนะผ่านศาสตร์ต่าง ๆ และได้มีนำเทคนิคการสอนแบบโครงงานเป็นฐานและการสอนแบบวิจัยเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามที่ตนเองสนใจมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสะท้อนและขยายความรู้รูปแบบหนึ่งให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสในการต่อยอดองค์ความองค์ความรู้นั้นๆ  อีกทั้งนักศึกษายังสามารถฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาในหัวข้อศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดแสดงองค์ความรู้ภูมิปัญญาเมืองเพชรบุรีในมิติงานช่าง ความเชื่อและวิถีชีวิต การแสดงนาฏศิลป์ถิ่นเมืองตาล การจัดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญา การเสวนาในหัวข้อทิศทางการพัฒนาด้านงานช่างเมืองเพชรในยุคประเทศไทย 4.0 ถอดบทเรียนรูปแบบการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เมืองพริบพรี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การปล่อยพันธุ์ปลา การงดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

#

รายงานโดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อ่านต่อ

ต่ออายุใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ต่ออายุใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการต่ออายุใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำหรับการตรวจสอบความพร้อมเพื่อขอต่อใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่ิองจากใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังจะหมดอายุในวันที่ 21 มกราคม 2563 จึงต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตฯ ซึ่งมีอายุคราวละ 3 ปี เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หากผ่านการทดสอบก็จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณชน ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น และต้องมีหนังสือกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจึงจะได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพได้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถปรับไม่เกิน 30,000 บาท

#

รายงานโดย กลุ่ทงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”

#รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดคงคาราม อำเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 17.30 - 22.00 น.
#การแต่งกาย : เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

จำนวนการรับสมัครในแต่ละวัน
วันที่ 3 ธ.ค. 62 รับจำนวน 1,500 คน
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส ตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 4 ธ.ค. 62 รับจำนวน 1,000 คน
-คณะวิทยาการจัดการ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-คณะครุศาสตร์

วันที่ 5 ธ.ค. 62 รับจำนวน 1,000 คน
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
-คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมัครลงกิจกรรมได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/ pbruact

#ก่อนเข้าร่วมงานรับใบความร ู้ที่บริเวณทางเข้างาน เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการร ับบัตรแสตมป์และเพื่อเป็นหล ักฐานในการบันทึกกิจกรรม
#โปรดเตรียมปากกามาด้วย

อ่านต่อ

ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ”

นิเทศศาสตร์รวมพลังจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับเป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดการสื่อสารการแสดงและรายวิชาสัมมนาการสื่อสารการแสดง โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยานเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับนักแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สมัครเข้าร่วม Casting จำนวนมาก จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ความรู้โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอเทคนิคหรือทักษะใหม่ๆ ให้กับนักแสดง

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ผู้สอน ได้กล่าวถึงการจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ ว่า เป็นชิ้นงานที่ให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนในเรื่องทักษะการแสดงและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มาอยู่ในรูปแบบของละครเวทีซึ่งนับเป็นผลงานสร้างสรรค์ และหลังจากนี้จะนำผลงานไปต่อยอดด้วยการจดลิขสิทธิ์ ทั้งในส่วนของเพลงประกอบละครและบทละครเวที โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ในเรื่องของทักษะการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ อุปกรณ์และบุคลากร เนื่องจากได้มีการประสานความร่วมมือกับนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ผู้สอน ยังได้กล่าวขอบคุณ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในการจัดละครเวที เมื่อผลงานได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนก็นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีิ

อ่านต่อ

การบริหารหลักสูตร

การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้น เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่หลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกว่า 100 คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร เกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) แล้ว จำนวน 155 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบรับรองคุณภาพของสภาวิชาชีพ จำนวน 64 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบรับรองคุณภาพของสากล จำนวน 53 หลักสูตร และหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบประกันคุณภาพของ สป.อว. จำนวน 38 หลักสูตร   

            การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมบูลย์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ แนวทางการบริหารหลักสูตรและจัดทำรายงานผลลัพธ์ผู้เรียนเพื่อการเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ได้ขึ่้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรตามระบบ                                  ของคณะกรรมการอุดมศึกษา

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร