A+ A A-
งบประมาณประจำปี 2561

งบประมาณประจำปี 2561 (13)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2561

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดหวัดเพชรบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2561 

download >>> รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002014300000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

download >>> รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนธันวาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

October

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002014300000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

download >>> รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002014300000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

download >>> รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านต่อ

รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002014300000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

download >>> รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนกันยายน 2561     

download >>> รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

download >>> รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

download >>> รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง  

 

อ่านต่อ

รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002014300000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

download >>> รายงานงบทดลอง-GFMIS-ประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed