A+ A A-

ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว 7,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 7,000 รีม
โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

มาหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์ จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว 7,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

อ่านต่อ

การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดทำประกันอุบัติแบบกลุ่มรายปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประมาณ 480 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักศึกษาภายในมหาวิทยายาลัยราชภัฎเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
และหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) เลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักศึกษาภายในมหาวิทยายาลัยราชภัฎเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักศึกษาภายในมหาวิทยายาลัยราชภัฎเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักศึกษาภายในมหาวิทยายาลัยราชภัฎเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 Download >>> ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๐๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๗๐-๘๖๐๔ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒


                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)
                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     

หมายเหตุ: ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
 

สำเนาถูกต้อง
พนิดา พวงพยอม
(นางสาวพนิดา พวงพยอม)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

โดย นางสาวพนิดา พวงพยอม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๒

อ่านต่อ

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร