A+ A A-
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) (47)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือมิถุยายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือมิถุยายน 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 10 มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร