A+ A A-
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (3)

แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพ จำนวน 36 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>จัดซื้อหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพ จำนวน 36 รายการ

อ่านต่อ

แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 211 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 211 รายการ

อ่านต่อ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง จัดซื้อ หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑๒๗ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง จัดซื้อ หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑๒๗ รายการ

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร