A+ A A-
สำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา (269)

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”

#รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดคงคาราม อำเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 17.30 - 22.00 น.
#การแต่งกาย : เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

จำนวนการรับสมัครในแต่ละวัน
วันที่ 3 ธ.ค. 62 รับจำนวน 1,500 คน
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส ตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 4 ธ.ค. 62 รับจำนวน 1,000 คน
-คณะวิทยาการจัดการ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-คณะครุศาสตร์

วันที่ 5 ธ.ค. 62 รับจำนวน 1,000 คน
-คณะพยาบาลศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
-คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมัครลงกิจกรรมได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/ pbruact

#ก่อนเข้าร่วมงานรับใบความร ู้ที่บริเวณทางเข้างาน เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการร ับบัตรแสตมป์และเพื่อเป็นหล ักฐานในการบันทึกกิจกรรม
#โปรดเตรียมปากกามาด้วย

อ่านต่อ

จิตอาสา 904 มรภ.เพชรบุรี

จิตอาสา 904 มรภ.เพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา 904 มรภ.เพชรบุรี”
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
พร้อมกันเวลา 12.45น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด

การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น
จำนวนที่รับ : 1,500 คน

สมัครได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

อ่านต่อ

เปิดรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดประดิษฐ์กระทง

เปิดรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดประดิษฐ์กระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานกิจกรรม ข้างหลวงพ่อเกตุน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเกณฑ์การสมัครและใบสมัคร
http://bit.ly/315iEKm

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่มาดำเนินเรื่องไว้ได้แล้ว ในระบบกิจกรรม

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้
สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่มาดำเนินเรื่องไว้ได้แล้ว
ในระบบกิจกรรมนะครับ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

นางสาวิมาวรรณ ทองใบ
นายจิณณวัตร ยิ้มใย
นางสาวิราวรรณ แก้วสอาด

นางสาวนันทิชา บุญกอง
นางสาวอารีรัตน์ พระฉาย
นางสาวชุติมา หัสดี
นางสาวศิริลักษณ์ บุญเปี่ยม
นางสาวเปมิกา ทองขนาน
นางสาวศุทธินี ภู่เนตร
นางสาวสโรชา ขำครุธ
นางสาวนิชนันท์ นามปักษา
นายวุฒิชัย สว่างพราย
นางสาวอารีีรัต์ ประทุมมา
นายชนานันท์ ยิ่งถาวรสุข
นางสาวณัฐรดา โรงเเสง
นางสาวศิยา อารมณ์เมือง
นางสาวนันทินา เกตุกล่ำ
นางสาวชุมพู่นุช เกิดเกียรติเพชร
นางสาวศศิชาทิพย์ อิฐรัตน์
นางสาวศุภาวรรณ สุขเสอี่ยม
นายพีรณัฐ รัตนบำรุง
นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์สกุล
นางสาวพรชิตา พุ้มเเจ้
นายเอกรัตน์ เทพนม
นายวันเฉลิม ขาวประเสริฐ
นายรัฐภูมิ เเตงพลับ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
#งานพัฒนานักศึกษา #SAPBRU #DakPbru

อ่านต่อ

จิตอาสา 904 มรภ.เพชรบุรี

จิตอาสา 904 มรภ.เพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา 904 มรภ.เพชรบุรี”
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
พร้อมกันเวลา 12.45น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด

การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น
จำนวนที่รับ : 1,500 คน
สมัครได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

อ่านต่อ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ มีกิจกรรมดีๆ มาให้ทำกันอีกแล้ว อบรมและสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ มีกิจกรรมดีๆ มาให้ทำกันอีกแล้ว อบรมและสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 
อบรมวันที่ 27พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45-16.00 น. 
ณ ห้องโกวิทย์ต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

สอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ โรงเรียนรังสฤษฎ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรีนักศึกษาที่เข้าร่วมเลือกรับเครดิตได้ดังนี้
- กิจกรรมบังคับส่วนกลาง 4 เครดิต
- กิจกรรมเลือก 8 เครดิต
- คะแนนความประพฤติ 30 คะแนน (สำหรับเดือนพฤศจิกายน)
- ชั่วโมงทุน 10 ชั่วโมง

#เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2n6hT5T หมดเขต 30 ตุลาคม 2562 นี้
ลงชื่อแล้วไม่เข้าร่วม ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน

อ่านต่อ
สมัครรับ RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร