A+ A A-

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.infotech.pbru.ac.th

ย้อนอดีตไปเมื่อปี พ . ศ . 2526 ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด 8 บิต เริ่มแพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทย เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาไม่แพงนัก ( ของเลียนแบบประมาณ 25,000 บาท ) สามารถนำไปใช้ตามบริษัท ห้างร้าน หรือตามบ้านได้สะดวกไม่ต้องติดเครื่อง ปรับอากาศให้ก็สามารถทำงานได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรี ( สถานะขณะนั้น ) โดยท่านอธิการ ดร . วรชัย เยาวปาณี เล็ง เห็นความสำคัญทั้งการนำมาใช้งาน และด้านการเรียนการสอน จึงได้ นำมาทดลองใช้กับงานบริหารและบริการของวิทยาลัย งานที่สำคัญงานหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ ระบบงานทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัย ขณะเดียวกันได้เชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้กับอาจารย์ ที่สนใจ หัวข้อที่ฝึกอบรมครั้งแรก คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียน โปรแกรมภาษาเบสิก จำได้ว่าครั้งแรกมีอาจารย์เข้ารับการอบรมประมาณ 20 คน เมื่อการอบรม เข้าสู่การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกหลายท่านค่อยๆ หายไปจนสุดท้ายเหลืออยู่ประมาณ 6-7 คน

หลังจากการอบรมแล้วท่านอธิการมีนโยบายให้เปิดสอนหลักสูตร ป . กศ . สูง ( เทียบเท่าอนุปริญญา ) และ ค . บ . 2 ปี หลังอนุปริญญา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ท่านได้มาช่วยดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร โดยเสนอให้กรมการฝึกหัดครูแต่งตั้งกรรมการร่าง หลักสูตร ป . กศ . สูง และ ค . บ . วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดทำฉบับร่าง ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี มีอาจารย์ของเราเป็นผู้ดำเนินการ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์มาร่วมให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ กรรมการดังกล่าวตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 กรรมการท่านหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ ยอมรับในวงการคอมพิวเตอร์ขณะนั้น คือ รศ . สมชาย ทยานยง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เพราะนักศึกษาจะไม่ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ เช่น เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( ขณะนั้นยังไม่มีระบบแลนเหมือนปัจจุบัน ) แต่ด้วยความตั้งใจดีของกรรมการหลายท่าน เช่น ดร . โกวิท ประวาลพฤกษ์ ดร . ณรงค์ บุญมีที่ มองเห็นความสำคัญของคอมพิวเตอร์ และความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตสายครูด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับความต้อง การของประเทศชาติ ท่านจึงไม่ได้คัดค้าน เพียงแต่ให้ ข้อเสนอแนะในการทำงานต่อไป กรรมการทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับร่าง หลักสูตร ป . กศ . สูง และ ค . บ . 2 ปี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ในที่สุดสภาการฝึกหัดครูจึงได้อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2527 (ดร . จารึก ชูกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา เป็นผู้นำหลักสูตรเข้าชี้แจงในสภาการฝึกหัดครู ซึ่งเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยครูเสนอหลักสูตรเอง แทนที่จะเป็นหน่วยศึกษานิเทศก์ร่างและเสนอให้ ซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายพะนอม แก้วกำเนิด ใน สมัยนั้น ) แต่ท่านนายกสภาการฝึกหัดครู ( นาย สมาน แสงมะลิ ) ได้ขอให้เปลี่ยนชื่อจาก “ คอมพิวเตอร์ศึกษา ” เป็น “ คอมพิวเตอร์ ” และ ก . พ . ได้ตีค่าเงินเดือนให้ตามคุณวุฒิที่ได้รับ วิทยาลัยครูเพชรบุรี จึงเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่ริเริ่มร่างหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเปิดสอนหลัก สูตรของตนเองคือ ป . กศ . สูง วิชาเอกคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2527 และนักศึกษารุ่นนี้ได้เรียนต่อ ค . บ . ( คอมพิวเตอร์ ) อีก 2 ปีหลังจบ ป.กศ. สูง จนจบการศึกษาเป็นรุ่นแรกอย่างมีคุณภาพจุดมุ่งหมายที่สำคัญของหลักสูตร ป . กศ . สูง เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างน้อยระดับ มัธยมศึกษา หลักสูตร ค . บ . สามารถสอนได้สูงขึ้นใน ระดับอาชีวศึกษา หรือสูงกว่าได้ สามารถสร้างโปรแกรมช่วยสอนได้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ สุดท้ายให้มีเจตคติที่ดีในการทำงาน และ สามารถนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

เมื่อวิทยาลัยมีนโยบายที่แน่นอนว่าจะต้องเปิดสอน ป . กศ . สูง ให้ได้ในปีการศึกษา 2527 จึงมีปัญหาบางอย่างตามมา กล่าวคือ

1. หลักสูตรนี้ยังไม่มีภาควิชาหรือคณะวิชาใดรับผิดชอบ จึง ตั้งเป็นโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ขึ้นมารับผิดชอบ และให้อยู่ในการสนับสนุนดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยรวบรวมอาจารย์ที่มีความรู้ความสนใจ และผ่านการอบรมมาแล้วมารวมกลุ่มกัน ( นับเป็นครั้งแรกที่มีโปรแกรมวิชาเกิดขึ้นในวิทยาลัยครู ตามภารกิจที่จำเป็น ) อาจารย์ที่มาอยู่โปรแกรมนี้ครั้งแรกมาจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 4 คน คือ อ . วัฒนา นัทธี (ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโปรแกรม) อ . ดารารัตน์ พิกุลทอง ( ต่อมาย้ายไป รภ . พระนคร ) อ . สุพี เจริญพานิช ( ต่อมาย้ายไป รภ . เชียงใหม่ ) อ . วิทยา นาคอินทร์ ( ขอเกษียณก่อนกำหนด ) จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 คน คือ ดร . จารึก ชูกิตติกุล ( ขณะนั้นเป็นรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ) เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ อาจารย์ไม่ได้ศึกษามาโดยตรง การสอนจึงต้องแบ่งวิชากันรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และเข้ารับการอบรมตามความจำเป็นของแต่ละวิชา การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาโดยไม่รู้ตัวก็คือ ผู้บริหารวิทยาลัยได้ขอร้องแกมบังคับให้จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์ ของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ หลักสูตรที่ให้การอบรมคือ “ ความรู้ทั่วไปและการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก และหลักสูตรอื่น ๆ ที่คิดขึ้นเอง ”อาจารย์ทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร รู้สึกกังวลและหนักใจมาก บางท่านบ่นว่า “ ลำพังตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้ว ยังต้องทำหน้าที่สอนคนที่เป็นอาจารย์ด้วยกันอีก ” ไม่ แน่ใจว่าจะทำหน้าที่นี้ต่อไปได้หรือไม่ แต่ด้วยความรักในอาชีพ ด้วยความอดทนศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จนการอบรมซึ่งมีอาจารย์จากวิทยาลัยครูทั่วประเทศเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 400 คน ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป และส่งผลให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศตื่นตัวทางด้านคอมพิวเตอร์กันมากจนถึง ปัจจุบัน

2. หลักสูตรกว่าจะผ่านการอนุมัติก็ต้นปี 2527 และเนื่องจากวิทยาลัยไม่ได้เตรียมการรับนักศึกษาไว้ก่อนจึงได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกต่าง ๆ ที่รับเข้ามาแล้วสมัครเข้าเรียน แต่คอมพิวเตอร์ยังเป็นวิชาใหม่เกินไปทำให้ได้นักศึกษาที่สนใจเพียง 13 คน

3. เมื่อมีการเรียนการสอน ต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่ง ยังไม่มีเลย มีแต่คอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนนักศึกษา วิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ แต่ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะขณะนั้น ( ปี 2527) คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะราคาแพงหน่วยงานใดจะซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ ต้องเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจาก คณะกรรมการคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะดำเนินงานจัดซื้อได้ ( ทั้ง ๆ ที่เป็นงบประมาณของวิทยาลัย ) เท่าที่ทราบมีการอนุมัติโครงการเหล่านี้น้อยมากเพราะศักยภาพของผู้ใช้ไม่พอ รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมยังไม่ดีพอ แต่เรามีความจำเป็นต้องใช้ ผู้บริหารกับคณาจารย์ได้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยแยกซื้อเป็นวัสดุเป็นอย่าง ๆ ไป แล้วจัดการอบรมโดยเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมเพื่อประกอบวัสดุเหล่านั้นเป็น คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ ทำให้เรามีไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่น 8 บิต ของไต้หวัน ( เลียนแบบ Apple II ของอเมริกา ) จำนวน 30 เครื่อง ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 333

ต่อมาในปี พ . ศ .2528 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีการจัดตั้งคณะวิชา และภาควิชากันใหม่ กว่าจะมีการตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อย่างเป็นทางการต้องใช้เวลามาถึงปี พ . ศ .2530 โดยอาจารย์วัฒนา นัทธี เป็นหัวหน้าภาควิชาสังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีอาจารย์ใหม่บรรจุเข้ามาเพิ่ม คือ ผศ . สมชัย แก้วศิริรัตน์ ( ขณะนี้ย้ายไปอยู่สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ) ผศ . พรทิพย์ โต๊ะระหมาน อ . วีระชัย คอนจอหอ อ . อนุชาติ บุญมาก ( โอนมาจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ) และอ . อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ ( โอนมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ) ต่อมาก็มีการสอบบรรจุอาจารย์ใหม่ ๆ เข้ามาตามลำดับคือ ผศ . ศิวาพร เหมียดไธสง อ . สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ อ . พรรณี คอนจอหอ ( ย้ายมาจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ) และอ . ศุภชัย บุศราทิจ จนในที่สุดก็มีการยกระดับเป็น คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในสถาบันราชภัฏทั้งหมด และอาจารย์ที่รับทุนบรรจุเข้ามาใหม่คือ อ . ฐิติมา บุณฑริก และอ . กายทิพย์ ราฟเฟอร์ตี ได้รับทุนย้ายเข้ามาสังกัดคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูงในปี 2546 รวมทั้งล่าสุดคือ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ได้รับทุนมาบรรจุในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2550 รวมเวลาที่ดำเนินงานมา ตั้งแต่ต้น 25 ปี ผลิตบัณฑิตออกไปมากกว่า 2,500 คน

ในปี 2541 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้แยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งเป็นคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ตามนโยบายของอธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ผศ.ดร. ปัญญา การพานิช ) และโดยการอนุมัติของสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์วัฒนา นัทธี เป็นคณบดี

และในที่สุดเมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในปี พ . ศ . 2548 แล้ว สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้เปลี่ยนชื่อ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ 1 มีนาคม 2548

 

เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ www.infotech.pbru.ac.th