A+ A A-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เว็บไต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร http://agriculture.pbru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2518  ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามลำดับดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2527  จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)   มาตรา 5   
พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก  เป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่ 
1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยตรง  แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชน
ขณะเดียวกัน ได้ยกเลิกการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการงานสายอาชีพให้แก่นักศึกษาสายประถมศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2537โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา)  เพิ่มขึ้นอีกโปรแกรมหนึ่ง

พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวทั้งในด้านการดำเนินงานและการเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยตำแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการบริหารงานในรูปของภาควิชา
3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2
โปรแกรมวิชา  คือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เปลี่ยนการผลิตบุคลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี  รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2538 และหลักสูตรปริญญาตรี
2 ปี  (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา) เมื่อปีการศึกษา 2539
2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เมื่อปีการศึกษา  2539

พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  (ค.ส.ส.)  ได้จัดทำร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู(อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี)

พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาแทน  ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็น
3  โปรแกรมวิชาคือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านพืชศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านสัตวบาลเพิ่มขึ้นอีก
1 ห้องเรียน (35 คน)  ในปีการศึกษา  2542
2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ปี และ 2 ปี 
(หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี 

พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังคงมีฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
5  หลักสูตรคือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง)
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชาให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
ได้แก่   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ
1.แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.แขนงเทคโนโลยีการเกษตร
3.แขนงการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2552 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ 1
หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เว็บไต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร http://agriculture.pbru.ac.th/