A+ A A-

คณะวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

 

คณะวิทยาการจัดการ

Faculty of Management Science

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://mit.pbru.ac.th/

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ

picmanagement

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา แห่งการเรียนรู้ เพื่อปวงชนและเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น เติบโตมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม  พัฒนามาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยแบ่งหน่วยงานเป็น 7 คณะ 4 สำนัก
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยครูเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2527 เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตครูเป็นหลัก แต่เมื่อนักศึกษาครูเริ่มลดลงและความต้องการเรียนในสาขาอื่นๆมีมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2528  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2527   " มาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคคลกรทางการศึกษา ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม” เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูแก้ไขโดยเปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูเปิดการสอนในสาขาอื่นๆได้ ตามความต้องการของท้องถิ่น และในเวลานั้นมีผู้จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่ประจำอยู่ในหน่วยงานต่างๆเริ่มต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วิทยาลัยครูทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้กรมการฝึกครู จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนเหล่านี้ทั่วประเทศ กรมฯต้องจัดทำหลักสูตรกลางที่ให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งส่งตัวแทนเข้าร่วมร่างหลักสูตร  ในตอนนั้นกรมฯ เริ่มร่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป และอนุปริญญาสาขาวารสารและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักสูตรอนุปริญญากระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจอนุมัติให้เปิดได้  เมื่อมีหลักสูตรกลางวิทยาลัยครูที่พร้อมก็เปิดรับนักศึกษา ซึ่งในตอนแรกวิทยาลัยครูแต่ละแห่งยังไม่ได้ดำเนินการเป็นคณะแต่มีการบริหารเป็นหลักสูตร สำหรับวิทยาลัยครูเพชรบุรี จากจุดเริ่มต้นในการผลักดันจากภาควิชา สู่การเป็น คณะ ดังนี้
พ.ศ. 2526  วิทยาลัยครูเพชรบุรี ได้ใช้ศักยภาพของภาควิชาสหกรณ์ สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ในขณะนั้นมีอาจารย์ในภาควิชาสหกรณ์ เพียง  2  ท่านคือ  อาจารย์ศักดิ์ชัย    สหกุลบุณยรักษ์  และอาจารย์จรัสศรี    นวกุลศิรินาถ และอาจารย์สุวิทย์   เปียผ่อง ซึ่งสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ แต่เป็นแกนนำในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งท่านได้ มาช่วยสอนบางรายวิชาของวิชาเอกสหกรณ์ท่านจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นแกนนำ และเป็นกำลังสำคัญในการ จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการในระยะเริ่มแรก
พ.ศ. 2528  เริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นคณะวิชา  การบริหารงานดำเนินการเทียบเท่าคณะ  มีการแบ่งส่วนงานเป็นภาควิชา  2  ภาควิชา คือภาควิชาบริหารธุรกิจและภาควิชาวารสารและการประชา สัมพันธ์  โดยมีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน คือ

อาจารย์สุวิทย์        เปียผ่อง               รักษาการณ์หัวหน้าคณะ
อาจารย์ผัน           สุกช่วง                รักษาการณ์หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์สุดใจ        ฉายศรี                 รักษาการณ์หัวหน้าภาควิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์

ขณะเดียวกันมีการเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ  3  หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาสหกรณ์  หลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาวารสารและการประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรละ 1 ชั้นเรียน  และระดับปริญญาตี 2 ปีหลัง ภาคพิเศษ 2 ชั้นเรียน โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์   ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามหลักวิชา ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้น มีผู้สนใจเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นจึงได้มีการรับโอนอาจารย์จากคณะอื่น ๆ เข้ามาเป็นกำลังเพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งเป็นคณะในอนาคต
พ.ศ. 2530      คณะวิทยาการจัดการได้รับการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย การบริหารจัดการแบ่งภาควิชาเป็น 5 ภาควิชาคือ

1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
3. ภาคเศรษฐศาสตร์
4. ภาควิชาการตลาด
5. ภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2535  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ และยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ2538  คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดยเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหารจาก หัวหน้าคณะ เป็น คณบดี  และมีการปรับภาควิชาจาก  5  ภาควิชา  เป็น โปรแกรมวิชา  3  โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ  และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจาก สถาบันราชภัฏ  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ   สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คณะวิทยาการจัดการจึงได้ปรับระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการบริหารอีกครั้งตามระบบการบริหารส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษา  และคณะฯดำเนินการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปิดการสอนระดับอนุปริญญา และได้มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นโดยเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทรุ่นแรกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
พ.ศ. 2548   คณะได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 ปีและ 2 ปีต่อเนื่อง  และเปลี่ยนจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุดมศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนการบริหาร จาก 3 โปรแกรมวิชา เป็น 6 สาขาวิชา  2  หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่
1.1  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                 
1.2  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.3  สาขาวิชาการบัญชี
1.4  สาขาวิชาการตลาด
1.5  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่
2.1  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2550  คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่ จากสภามหาวิทยาลัย  โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 และแล้วเสร็จวันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2552  ด้วยงบประมาณ  95,000,000  บาท
พ.ศ. 2552   คณะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตรจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และมีโครงสร้างการบริหารส่วนราชการของคณะวิทยาการจัดการเป็น 1  สำนักงานคณบดี
พ.ศ. 2553  คณะได้ดำเนินการย้ายเข้ามาทำการที่อาคาร 18  หลังใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการตกแต่ง จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีความพร้อม  ทันสมัยและมีความสมบูรณ์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนาโนเทคโนโลยี และขณะเดียวกันคณะฯ ได้ดำเนินการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปีต่อเนื่องทุกสาขาวิชา
พ.ศ. 2554   คณะมีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)และให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาทั้งหมด 3   หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี  4 สาขาวิชา                                                                
1.1  สาขาวิชาการจัดการ                                                                
1.2  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                
1.3  สาขาวิชาการตลาด                                                                
1.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                     
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                     
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                
3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

พ.ศ. 2555   คณะมีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) และให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรปริญญาโท คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2557  คณะมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  และบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนดปรัชญาว่า จะผลิตบัณฑิตให้มี”คุณธรรมนำความรู้  สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ขณะนี้คณะยังต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซีย(ASEAN Community)ในปี พ.ศ.2558   แต่อย่างไรก็ตามคณะวิทยาการจัดการก็ยังคงดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ ด้วยภาระและหน้าที่ของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่จะต้องร่วมกันสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปี พ.2528 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์       เปียผ่อง ตำแหน่งรักษาการณ์หัวหน้าคณะ ปีการศึกษา  2528 – 2529
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง ตำแหน่งหัวหน้าคณะ ปีการศึกษา  2530 – 2533
อาจารย์ศรีรัตน์ จันทร์เพียร ตำแหน่งหัวหน้าคณะ ปีการศึกษา  2534 – 2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง ตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา  2538 – 2541
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง ตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา  2542 – 2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ ตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา  2546 – 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม ตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา  2548 – 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ ตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา  2552 – 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ตำแหน่งคณบดี ปีการศึกษา  2556 – ปัจจุบัน

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://mit.pbru.ac.th/