A+ A A-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.pbru.ac.th

 

โรงเรียนฝึกหัดเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 นั้น หน่วยงานวิชาการทางฝ่ายวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็นหมวดวิชา ซึ่งมีอยู่ 6 หมวดวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หัตถศึกษา เกษตร คหกรรมศาสตร์ และพลศึกษา แต่ละหมวดวิชาให้การศึกษาแก่นักศึกษาโดยไม่เกี่ยวข้องกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2519 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (วันที่ 20 ก.ค. 2519) เป็นผลให้วิทยาลัยครูทุกแห่งขยายการศึกษาขึ้นถึงระดับปริญญาตรี การศึกษา (ค.บ.) หน่วยงานทางวิชาการต้องแบ่งเป็นคณะวิชา และภายในคณะวิชาถูกจัดแบ่งเป็นภาควิชา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติในเวลานั้น วิทยาลัยครูเพชรบุรี มีการจัดแบ่งหน่วยงานทางวิชาการเป็น 3 คณะ คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเพชรบุรีจัดตั้งขึ้น โดยรวมเอาหมวดวิชาที่เปิดทำการสอนมาแต่เดิม รวมทั้งหมด 6 หมวดวิชา ดังกล่าวข้างต้น มารวมกัน แล้วแยกออกเป็นภาควิชาต่างๆ รวม 9 ภาควิชา และมีศูนย์อบรมอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) โดยมีอาจารย์วีระ บุญชัยยะ เป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก

  • • •     พ.ศ. 2527  มีการเปิดสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ขึ้นในภาควิชาคณิตศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา
  • • พ.ศ. 2528 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ ได้ย้ายไปสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์
  • • พ.ศ.2529 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม
  • • พ.ศ. 2530 สถาบันได้ตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และได้ผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นรุ่นแรก
  • • พ.ศ.2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย สามารถ เปิดทำการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ การแบ่งส่วนราชการทางวิชาการ เปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • • พ.ศ.2539 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ได้รับการยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • • พ.ศ.2541 เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจาก ภาควิชา เป็นโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนจึงย้ายสังกัดจากภาควิชา มาเป็นสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • • พ.ศ.2542 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้มีโครงการจัดตั้งคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูงในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เป็นผลให้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แยกตัวออกจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีฐานะในการบริหารงานเทียบเท่าคณะอื่นๆ

2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้รับการลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.pbru.ac.th