A+ A A-

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรม

     นายฮู้ ภิงคานนท์

     ขุนจีนศิริศึกษาการ (เฮง จีรศิริ) ป.ป.ก.

โรงเรียนฝึกหัดครูมูล และแผนฝึกครูประกาศนียบัตรจังหวัด

     นายแช สามชัย ป.ป.ก.

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี

     นายไกรสีห์ (เซ่งฮวด) สุขสมัย ป.ม.ก.

     นายบุญช่วย (เชวง) เลี้ยงสกุล ป.ป.ก.

     นายโกวิท ต่อวงษ์ พ.ม.

โรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

     นายรัศมี ศรีเสน่ห์ ป.ม.

     นายไปล่ สมิตเมฆ ป.ม.

โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

     นายน้อม บุญดิเรก ป.ม., ธ.บ.

     นายเติม จันทชุม ป.ม.ก., กศ.บ., MS.

     นายพร้อม ปริงทอง ป.ม., กศ.บ., MS.

     นายพะนอม แก้วกำเนิด ป.ม., กศ.บ., MS.

วิทยาลัยครูเพชบุรี

     นายวิเชียร แสนโสภณ ป.บ., วทม., พม., M.Ed.

     นายประกอบ ระกิตติ กศ.บ., MA.

     นายสกล นิลวรรณ พ.ม. B.A.(Phill) M.S.in Ed.,F.E.D.I.

     นายเสยย์ เกิดเจริญ ป.ป., พ.ม., กศ.บ.

วิทยาลัยครูเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2519)

     นายเสยย์ เกิดเจริญ ป.ป., พ.ม., กศ.บ.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปราณี กศ.บ., กศ.ม., กศ.ด.

     นายนิทัศน์ เพียกขุนทด วท.บ. (เกียรตินิยม)

           ป.ชั้นสูงเฉพาะวัดผล สถิติวิจัย

           ป.ชั้นสูงเฉพาะ การสอนคณิตศาสตร์, M.S. (Math), น.บ.

     รองศาสตราจารย์สันต์ ธรรมบำรุง กศ.บ., ค.ม.

           Cert. in Collage Administration

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ B.S.I.E., M.A., Ed.D.Education Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ B.S.I.E., M.A., Ed.D.Education Management

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม กศ.บ., ศศ.ม., ป.ร.ด. วิชาเอกประชากรและการพัฒนา

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2470-2475

ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2476

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2476-2478

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2478-2483

ครูใหญ่ พ.ศ. 2483-2484

ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2484

 

ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2486

ครูใหญ่ พ.ศ. 2486-2493

 

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2493-2503

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503-2503

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503-2505

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2505-2512

 

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2512-2515

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515-2516

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2516-2518

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518-2519

 

อธิการ พ.ศ. 2519-2524

อธิการ พ.ศ. 2524-2529

อธิการ พ.ศ. 2529-2532

 

 

อธิการ พ.ศ. 2533-2524

 

อธิการ พ.ศ. 2536-2538

 

อธิการ พ.ศ. 2538-2542

อธิการ พ.ศ. 2542-2546

อธิการ พ.ศ. 2546-2547

 

อธิการ พ.ศ. 2547-2552

อธิการ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร