A+ A A-

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2469  จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับดังนี้ 


พ.ศ.2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา 
พ.ศ.2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล เพชรบุรี 
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี 
พ.ศ.2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน
พ.ศ.2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ.2519 ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

   

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร