A+ A A-

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 

ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
อธิการบดี
 
ผศ.อารีย์  วชิรวราการ
อุปนายก

พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง
ประธาน กก.ส่งเสริมกิจการฯ
 
นายพงค์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิชัย ขำเพชร
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวสันต์  กิตติกุล
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพร  ใช้บางยาง
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายแสวง  เอี่ยมองค์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
ผู้แทนผู้บริหาร


อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


 

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิต
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ
เลขานุการ

นายสะอาด  เข็มศรีดา
ผู้ช่วยเลขานุการ
     

 

 

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร