A+ A A-

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์  โต้ตอบ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  อาจารย์พงษ์ลดา  ทั่งทอง
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ซันประสิทธิ์
กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม  สิงห์ชัย
กรรมการ
อาจารย์เพ็ญทิพย์  รักด้วง
กรรมการ 
     
อาจารย์พนัส  ชัยรัมย์
กรรมการ 
อาจารย์เสาวลักษณ์  วิบูรณ์กาล
กรรมการ 
นางสาวทิพย์วรรณ  ทองสัมฤทธิ์
กรรมการ
     
นายปรีชา  ศรีสวัสดิ์นุภาพ
กรรมการ
 นายเชฐ  ศรีแย้ม
กรรมการ
นางสาวอรทัย  ชูเจริญ
กรรมการ
 
 นางสาวเตือนใจ  ซิวพานิช
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา  ญาตินุกูล
กรรมการ
นายนิสันติ  ศิลประเสริฐ
กรรมการ 
     
นายธีรวัฒน์  เสนะโห
กรรมการและเลขาฯ
อาจารย์วริษา  ปานเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลาขาฯ