A+ A A-

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

pbrupicinfo_06
ปรัชญา 
                "คุณธรรมนำความรู้  ค้ำชูสังคม"
ปณิธาน
                 "คลังปัญญาของท้องถิ่น"
คติพจน์
                  นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา "แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 
วิสัยทัศน์
               "ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

 

ภาระกิจ
          1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
          2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
          3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
          4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
          5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
          6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล        
          7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                   "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" 


เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                   "มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว"


ค่านิยมองค์กร
                      "ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว"
         (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
                 P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
                 B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
                 R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
                 U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
           1. มีคุณธรรม  จริยธรรม

           2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
           3. คิดเป็นทำเป็น
           4. มีความรับผิดชอบ
           5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 
 
  
pbrupicinfo_04
pbrupicinfo_03
pbrupicinfo_05
pbruinfo10
ภารกิจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาการ ใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัยใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหนาที่ ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา ทองถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันต่อทองถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้องใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(3) เสริมสรางความรูความเข้าใจในคุณคา ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม

(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร