A+ A A-

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน
วัน เดือน ปี เกิด ๒๘ สิงหาคม ๒๔๘๖
ประวัติ
     ท่านเกิด ๒๘ สิงหาคม ๒๔๘๖ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ พันโทพโยม จุลานนท์ (บุตร พันเอกพระยาวิเศษสิงหนาถ (ยิ่ง จุลานนท์) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสูงระดับแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันในนาม "สหายคำตัน")กับ นางอัมโภช ท่าราบ (บุตร พันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)) ชีวิตครอบครัวพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สมรสกับพันเอกหญิง คุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์ (สันทัดเวช) มีบุตรชาย 3 คน คือ ร้อยโทนนท์ จุลานนท์ นายสันต์ จุลานนท์ และ นายจุลล์ จุลานนท์ 

     ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี 

          วาระแรก ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
          วาระปัจจุบัน ๘ เมษายน ๒๕๕
          เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๐๓)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๑๕)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๗)
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๘)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ (๒๕๓๖)
 • คู่สมรส พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน 
 • นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • สภานายกราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการสภากาชาดไทย
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (๒๕๓๕-๒๕๓๗)
 • สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๓๕ และ ๒๕๓๙)
 • แม่ทัพภาคที่ ๒ (๒๕๓๗-๒๕๔๐)
 • ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๔๑-๒๕๔๕)
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๔๕-๒๕๔๖)
 • นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๔ (๒๕๔๙-๒๕๕๑)
รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว โรงเรียนเตรียมทหาร (๒๕๓๕)
 • รางวัล"THE INTERNATIONAL HALL OF FAME" โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา(๒๕๔๒)
 • รางวัล"ASIAN HEROES 2003" จากนิตยสาร TIME (๒๕๔๖)

 

สารจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ถึง นักศึกษา

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและบริหารทางวิชาการแก่ท้องถิ่นมานานกว่า  80 ปี ด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ จึงมีรากฐานที่มั่นคงและขยายการเปิดสอนจากระดับประกาศนียบัตร สู่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอกจนขยายสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนจากการเปิดสอนวิชาชีพครู สู่การเปิดรายวิชาแขนงต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและสาขาอื่น ๆ ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

          ด้วยความพร้อมในด้านศักยภาพด้านอาคารเรียน ภูมิทัศน์ ระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย ความพร้อมของบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เป็นจุดเด่นที่ทำให้มีนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างต่อเนื่องและไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงกว่าเดิม

          การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นความสำเร็จขั้นต้นและด้วยการลดต้นทุนในระยะทาง ค่าใช้จ่ายที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนา และความพร้อมในมหาวิทยาลัยเหลือเพียงความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวผู้เรียนเท่านั้นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

          ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จ มีความสุขในการมาเรียนในรั้ว เขียว-เหลือง และก้าวไปสู่อนาคตที่มุ่งหวังต่อไป

 

คุณธรรมนำความรู้

          "คณุธรรมนำความรู้" เป็นปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ซึ่งคุณธรรมที่สำคัญคือ "ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีวินัย รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ" โดยเฉพาะคำว่า "ความรับผิดชอบ" จะช่วยแก้ไขปัญหาในทุก ๆ เรื่องได้เพราะความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน ดำเนินการ ประเมินผลและนำไปแก้ไขจึงจะครบกระบวนการ รวมทั้งรับผิดและรับทั้งชอบ เมื่อจะรับแต่ชอบก็ไม่ควรกระทำความผิด

          คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งที่นักศึกษาต้องมีคือ "มีความรู้" โดยมีความรู้และความรอบรู้ในวิชาชีพ ความรู้รอบตัวและความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

           ในระยะเวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาต้องสะสมและเพิ่มพูนทั้งคุณธรรมและความรู้เพื่อก้าวไปสู่ความ "สำเร็จ" ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาก้าวไปสู่ความสำเร็จคือคู่มือนักศึกษาที่จะทำให้นักศึกษาทราบว่า เรียนอะไร เมื่อไรและจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสื่อทัศนูปกรณ์ และคณาจารย์ โอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาจึงมีมากกว่าการไม่สำเร็จการศึกษา จึงขอให้นักศึกษาทุกคนสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วย "ความมีคุณธรรมนำความรู้" เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและไปประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป

           ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับนักศึกษาสู่รั้้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและขอให้นักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นศึกษาความรู้เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้วยความปรารถนาดี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร