คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1620-2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1620-2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ