คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓