รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ ขนาด ๗ ที่นั่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า ๒,๓๐๐ ซีซี แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

Read More »