รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »
การเปิดเผยราคากลาง

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลักงงานไฟฟ้าให้ยานพาหนะและชุดตรวจวิเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 ชุด

Read More »