1 – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี