Elementor #14797

ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ บริการห้องฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง Internet (Room 17123)

  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
  • บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
  • บริการปริ้นงาน
  • Network speed 1000 Mbps
อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อัตราค่าธรรมเนียม