รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ-PIM-Conference (1)

รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ-PIM-Conference (1)

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3