ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์