1602063551

1602063551

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบตามมาตราฐานทางด้านโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด