สขร ต.ค.

สขร ต.ค.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563