พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒