พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒