จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี