ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ฯ

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ฯ

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ฯ