ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. 2562

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. 2562

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. 2562