ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2564-2569)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2564-2569)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2564-2569)