ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย