ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี