ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ