ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องกรอบแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องกรอบแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องกรอบแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ