ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔