ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔