ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567


             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อนุมัติแผนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร กำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://reg.pbru.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567