ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2562

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2562

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2-2562