อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563