ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย