ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2563