คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต15
  • 2) การวิจัย1
  • 3) การบริการวิชาการ1
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1
  • 5) การบริหารจัดการ44

คู่มือการปฏิบัติงาน-สำหรับผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

คู่มือการปฏิบัติงาน-สหกิจศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน-ระบบสารบรรณ (e-document PBRU)

คู่มือการปฏิบัติงาน-ระบบการลา Online

คู่มือการปฏิบัติงาน-แนวทางการปฏิบัติและการตรวจสอบระบบการจ่ายเงิน และการนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

คู่มือการปฏิบัติงาน-จัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) (โปรแกรม e-GP)

คู่มือการปฏิบัติงาน-งานสแกนสารนิเทศท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน-งานรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS

คู่มือการปฏิบัติงาน-การให้บริการระบบจองรถออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงาน-การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ