ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Sign In
Username
Password
แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. ผู้ที่ลงเวลาเข้างานไม่เกิน 8.30 น. สามารถลงเวลาออกได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
2. ผู้ที่ลงเวลาเข้างานไม่เกิน 8.45 น. สามารถลงเวลาออกได้ตั้งแต่เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
3. ผู้ที่ลงเวลาเข้างานหลัง 8.45 น. จะถือว่ามาปฏิบัติงานสาย
4. ผู้ที่ลงเวลาออกก่อน โดยมีเวลาทำงานไม่ครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือผู้ที่ไม่ลงเวลาออก จะถือว่าขาดงานช่วงบ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. กรณีที่ไม่สามารถลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบลงเวลาได้
ให้ติดต่อขอลงเวลาที่งานบริหารงานบุคคล ( คุณพิศมัย มงกุฏ )
: 032 - 708607
2. กรณีที่ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบลงเวลาฯ / ต้องการแก้ไขรายชื่อ
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณไพรัช บุญรอด
: ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
: 1701
3. กรณี Mobile Application ระบบลงเวลาไม่สามารถใช้งานได้
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิเคราะห์และพัฒาระบบ
: 1706